Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Obowiązki eksploatacyjne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Obowiązki eksploatacyjne odbiorcy usług

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Odbiorca usług jest zobowiązany do wykonywania na swój koszt konserwacji i wszelkich napraw posiadanych przyłączy i instalacji.

Granica eksploatacji

Granica eksploatacji na połączeniach nieruchomości z siecią wod.-kan. określona jest w dokumentacji przyłączenia i w zawartej umowie.

Granicą eksploatacji jest miejsce włączenia przewodu do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej.

Miejsce dostarczania wody i odbioru ścieków

Miejscem dostarczania wody i miejscem odbioru ścieków (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego), oraz miejscem kontroli wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest granica posiadania przez Zakład sieci i przyłączy wod.-kan.

Jakość i ciśnienie wody, niezawodność jej dostarczania oraz niezawodność odbioru ścieków zależy nie tylko od sprawności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez Zakład, ale również od niezawodnego działania instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych posiadanych przez odbiorcę usług.

Czynności zabronione

Odbiorcy zabrania się:

 • dokonywania bez zgody Zakładu zmian w instalacjach (sieci i przyłączach) należących do Zakładu oraz jakichkolwiek innych czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego tych instalacji;
 • poboru wody z pominięciem wodomierza głównego lub odprowadzania ścieków z pominięciem urządzenia pomiarowego;
 • demontowania i przemieszczania wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego, uszkadzania i zakłócania jego funkcjonowania;
 • zrywania plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • dokonywania na przyłączach innych działań niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego w sytuacjach uzasadnionych;
 • wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Informacje i uwagi

 • Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 • Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - Odbiorca usług.
 • Wodomierz główny jest własnością dostawcy wody, a urządzenie pomiarowe jest własnością dostawcy ścieków.
 • W przypadku uszkodzenia mechanicznego wodomierza głównego (powstałego np. w wyniku nie zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych) kosztami wymiany i naprawy wodomierza obciążany jest Odbiorca wody.
 • O wielkości (średnicy nominalnej) zamontowanego wodomierza decyduje Zakład przyjmując za kryterium doboru rzeczywistą wartość zużycia i charakterystykę poboru wody.

Zalecenia eksploatacyjne

Przypominamy, że:

 • wodomierze podlegają okresowej legalizacji i są pod nadzorem Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb, ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw,
 • wodomierza nie wolno demontować lub samowolnie przemieszczać - na łącznikach wodomierzowych (śrubunkach) mocujących wodomierz zakładane są plomby zabezpieczające Zakładu, których uszkodzenie zagrożone jest karą pieniężną,
 • odbiorca wody winien konserwować, zabezpieczyć przed zalaniem oraz utrzymywać w czystości i porządku studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, zalaniem lub zaborem,
 • należy zabezpieczyć przyłącza, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz pomieszczenie wodomierzowe przed okresem zimowym, w sposób gwarantujący ich ochronę przed zamarznięciem,
 • należy umożliwić swobodny i bezpieczny dostęp do wodomierza pracownikom Zakładu.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Zakładu sprawdzić, czy:

 • na łącznikach wodomierzowych (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby,
 • właściwie odczytano i zapisano w protokole wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na protokole z wymiany bądź poleceniu monterskim wykonanie prac.


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony