Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Zasady rozliczeń

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z Odbiorcą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Zakład na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).

Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane jest raz na kwartał (począwszy od III kwartału 2014 roku).

W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej Zakładu, ujęć własnych Odbiorcy i z innych źródeł.
Ilość odprowadzonych ścieków może być też ustalana jako równa ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. na podlewanie ogródka), określoną jako różnica między wskazaniem wodomierza głównego a podlicznika.
Na ujęciu własnym lub innym źródle wody dostawca ścieków winien zainstalować własny wodomierz zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, podaną przez producenta wodomierza, o wielkości dobranej odpowiednio do zużycia wody, i używać wodomierz sprawny technicznie i metrologicznie, z aktualnym zatwierdzeniem typu oraz ważną legalizację Urzędu Miar.

Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.


Odczyty wodomierzy

Wodomierze główne w domach mieszkalnych odczytywane są przez pracowników Zakładu co kwartał. W pozostałych nieruchomościach (zakłady, Wspólnoty) w zależności od potrzeb-zgodnie z umową.

Zakład zatrudnia dwóch Inkasentów, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras, wystawiając po odczycie fakturę na kolejny okres rozliczeniowy. Jeżeli Inkasent nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie. Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.

Harmonogram odczytów IV kwartał 2019

Podlewanie ogrodów

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być dokonane przez Zakład wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla instalacji z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość bezpowrotnie zużytej wody są następujące:

  • na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz dodatkowy jako tzw. podlicznik wodomierza głównego (szeregowo za wodomierzem głównym), przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • zaleca się umieszczenie wodomierza - podlicznika na instalacji przeznaczonej do podlewania, w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
  • niedozwolone jest montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem - podlicznikiem a zaworem czerpalnym do podlewania, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji; takie instalacje nie będą przez Zakład akceptowane do rozliczeń,
  • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
  • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
  • zestaw z wodomierzem należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza; jeżeli przepisy prawa wymagają, instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (zawór antyskażeniowy), zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Zakładu o sprawdzenie montażu wodomierza i zawarcie umowy.


Rozliczenia w budynkach wielolokalowych

Zasady rozliczeń za wodę i ścieki budynków wielolokalowych określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

W przypadku zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez właściciela lub z zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz Zakładu.Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony