Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Oczyszczalnię ścieków przekazano do eksploatacji 12 grudnia 1995 roku. Rozruch technologiczny prowadzono do końca czerwca 1996 r. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na peryferiach miasta, od strony płn-wsch., przy ul. Przemysłowej. Oczyszczalnia w Łochowie jest oczyszczalnią ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczną typ HYDROCENTRUM o przepustowości początkowo 570 m3/dobę (aktualnie 1300 m3/dobę), wyposażona jest w wielofunkcyjny reaktor biochemiczny, metoda oczyszczania – złoże biologiczne – osad czynny (kłaczki osadu zawieszone w ściekach w komorach reaktora) napowietrzany jest ze stacji dmuchaw umieszczonej na stropie komory ciśnieniowej reaktora, wspomaganie oczyszczania PIX-em (siarczanem żelazawym) dozowanym pompką do ścieków surowych w kanale dopływowym do reaktora.

3 września 2011 roku do eksploatacji przekazano zmodernizowany (w tym rozbudowany) obiekt z przepustowością 1300m3/dobę.

Obecnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne ważne do 27 marca 2016 roku na odprowadzenie do rowu melioracyjnego ścieków oczyszczonych w ilości 1300,0 m3/dobę o następujących dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

- BZT5- 25 mg O2/l

- ChZT-125mgO2/l

- Zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Badania ścieków wskazują na to, iż procesy zachodzą na oczyszczalni właściwie, ponieważ wartości wszystkich wymienionych wyżej wskaźników są poniżej normy.

Zasada oczyszczania ścieków jest następująca:

Wstępnie mechanicznie oczyszczone ścieki dopływają do komory ciśnieniowej gdzie ładunek BZT5 absorbowany jest przez biomasę osadu czynnego. komora ciśnieniowa pełni również rolę selektora podwyższającego efektywność oczyszczania dzięki hamowaniu wzrostu skupisk organizmów nitkowatych co poprawia własności sedymentacyjne osadu czynnego. Częściowo oczyszczone ścieki dopływają do komory bezciśnieniowej przez otwory usytuowane przy dnie cylindrycznej ściany odgradzającej obie komory. W czasie cyklu napowietrzania absorbowany ładunek BZT5 oraz amoniak są utleniane przez biomas osadu czynnego.

W czasie cyklu sedymentacji pozostały absorbowany ładunek BZT5 oraz powstałe z utleniania amoniaku azotany są dalej redukowane dzięki procesowi denitryfikacji. Kiedy kończy się cykl sedymentacji ponad warstwą zagęszczonego osadu czynnego znajdują się klarowne ścieki oczyszczone usuwane z reaktora podczas spustu. Opisana zasada działania reaktora wymaga aby w reaktorze następowały cyklicznie jedna po drugiej trzy następujące fazy:

1. Faza napowietrzania, podczas której ładunek BZT5 ulega utlenianiu i nitryfikacji.

2. Faza sedymentacji, podczas której ulega dalszemu utlenieniu ładunek BZT5 w warunkach anoxycznych, odbywa się klarowanie ścieków na drodze sedymentacji w nieruchomym strumieniu cieczy oraz symultaniczna redukcja azotanów w procesie denitryfikacji.

3. Faza dekantacji, podczas której ulega dalszemu utlenianiu ładunek BZT5w warunkach anoxycznych, odbywa się klarowanie ścieków na drodze sedymentacji w ruchomym strumieniu cieczy, symultaniczna redukcja azotanów w procesie denitryfikacji oraz automatyczna dekantacja oczyszczonych klarownych ścieków.

Efektem ubocznym oczyszczania ścieków są odpady: skratki (powstające na kracie schodkowej), piasek (powstaje w piaskowniku) oraz osad. Piasek i skratki gromadzone są w kontenerach, osad jest prasowany i także trafia do kontenera. Odpady te do końca 2014 były składowane na gminnym składowisku odpadów w Łojewie. Od 2015 roku odbierane są przez uprawniony podmiot wyłoniony w drodze przetargu.

Szybki Kontakt

Zgłoszenie Awarii:

506 600 914

Pogotowia wod-kan

BIP

Biuletyn informacji publicznej

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony