Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Stacja Zlewna Oczyszczalni ścieków ul. Przemysłowa 43 w Łochowie.

Stacja zlewna przeznaczona jest do odbioru nieczystości płynnych dowożonych samochodami asenizacyjnymi przez przedsiębiorców mających zezwolenie Gminy Łochów na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy.

Przyjmowane są tylko ścieki bytowe z terenu gminy Łochów rozumiane jako ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

Terminy przyjęć: od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 21:00

Sposób ewidencji:

1)  ilość ścieków na podstawie licznika na stanowisku zlewnym;

2) przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia informacji o pochodzeniu ścieków (ilość, Imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości) według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 939)

Ogólne warunki świadczenie usług:

1) Przedsiębiorca zawarł umowę z Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łochowie na odbiór nieczystości ciekłych,

2)   Maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewczej:

L.p.

Wskaźnik

Jednostka

Stężenie

1.

Odczyn

pH

5 – 9

2.

BZT5

mgO2 / dm3

700

3.

ChZT( Cr )

mgO2 / dm3

1500

4.

Zawiesina ogólna

mg/dm3

800

5.

Azot ogólny

Nog

120

6.

Fosfor Ogólny

mgPog./dm3

10

3) Ścieki dowożone ścieki nie mogą pochodzić z:

a)      wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych,

b)      odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, środków higieny osobistej,

c)      wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

d)      wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

e)      odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

f)       substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

g)      substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

h)      odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

i)       ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

j)       obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne (stacji krwiodawstwa, zakłady lecznicze dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoria prowadzące badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt).

4)  Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej (SZGK)  ma prawo kontrolować skład jakościowy dostarczonych ścieków i obciążać Dostawcę kosztami analiz, jeżeli ścieki będą przekraczały dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń lub pochodzić ze źródeł zabronionych.

Sposób rozliczania:

1)    na podstawie zmierzonej ilości  metrów sześciennych przyjętych nieczystości wystawiana jest faktura miesięczna;

2)    płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze;

3)    stawka za metr sześcienny – według obowiązującego cennika:  10,60 zł/m3;

4)    opłata za dostarczenie ścieków przekraczających dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń lub ścieków pochodzących z miejsc zabronionych – 50 zł/m3 .

Zarządzenie w sprawie zasad odbioru nieczystości ciekłych w Stacji zlewnej Oczyszczalni ścieków przy ul. Przemysłowej 43 w Łochowie

Zgłoszenie awarii

Numer telefonu do pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

506 600 914


BIP

Biuletyn informacji publicznej

Polecamy

Faktury elektroniczne:
Pobierz, wypełnij: 
wyrażenie zgody
i prześlij na:
zgklochow@zgklochow.pl

 Nasz profil na Facebooku:Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony