Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi.

Reklamacje, o których mowa wyżej w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Zakładu, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacja winna zawierać merytoryczne uzasadnienie.

Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze nie później niż w ciągu 14 dni od daty płatności faktury.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W wypadku powstania nadpłaty należności zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Zakład rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony